Prihlásenie do administrácie
Zmluvné podmienky PDF Print E-mail
Wednesday, 04 August 2010 09:32

Zmluvné podmienky


Zmluvné strany súhlasia s uvedenými podmienkami poskytovania webhostingových služieb web2 od spoločnosti Elitesolutions, s.r.o.  Objednaním služieb prostredníctvom Internetu vyslovuje a potvrdzuje Objednávateľ, rovnako ako Poskytovateľ, svoj záväzok riadiť sa nižšie uvedenými podmienkami rovnako, ako by boli tieto podmienky vytlačené a podpísané vo forme Zmluvy. Tieto Zmluvné podmienky sú platné od 1. 1. 2010 v aktuálnom znení  a sú záväzné.

 

1.    Úvodné ustanovenia

 

1.    Spoločnost EliteSolutions, s.r.o. vydáva v súlade s §273 zák. č. 513/1991 Sb. (Obch. zák.) v platnom znení tieto všeobecné Zmluvné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, uzatvorenej medzi:

EliteSolutions, s.r.o., so sídlom Račianska 155, 83154 Bratislava, IČO: 367 60 960 (ďalej len ”Poskytovateľ”)

a

Zákazníkom
(ďalej len ”Zákazník”) na strane druhej.
2.    Zákazníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorej spoločnosť EliteSolutions, s.r.o. poskytuje služby na základe objednávky služieb, podanej prostredníctvom siete internet, písomne, osobne, alebo telefonicky.
3.    Objednaním služieb vyslovuje zákazník, rovnako ako poskytovateľ, svoj záväzok riadiť sa týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami rovnako, ako by tieto podmienky boli vytlačené a podpísané vo forme zmluvy. Všeobecné Zmluvné podmienky sú záväzné v platnom aktuálnom znení a sú verejne prístupné na stránkach www.web2.sk.
4.    Zákazník, ktorý uzatvára so spoločnosťou EliteSolutions, s.r.o.  zmluvu a nie je majiteľom domény, súčasne prehlasuje, že je oprávnený v mene majiteľa domény jednať. V takom prípade povinnosti vyplývajúce z týchto podmienok prechádzajú aj na majiteľa domény.

 

2.    Predmet zmluvy

1.    Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť prevádzku ponúkaných webhostingových služieb zákazníkovi a s tým súvisiace služby v sieti internet a záväzok zákazníka za tieto služby platiť poplatky podľa platného cenníka služieb poskytovateľa.
2.    Prevádzkou www služieb sa rozumie najmä poskytovanie služby virtuálneho servera, dátového úložiska, e-mailu, správy DNS záznamov domény a prenosu dát v sieti internet s využitím protokolu HTTP a ďalšie služby s tým súvisiace.

3.    Práva a povinnosti zmluvných strán

1.    Poskytovateľ sa zaväzuje sprostredkovať registráciu doménového mena zákazníka u príslušných registračných autorít. Poplatky a ďalšie náklady s registráciou spojené nesie zákazník. Registrácia doménového mena sa riadi pravidlami a podmienkami príslušných registračných autorít (správcov domén) a ďalej Pravidlami pre registráciu a správu domén, vydanými spoločnosťou EliteSolutions, s.r.o., ktoré sú v plnom znení k dispozícii na adrese www.web2.sk a ktoré sú pre zákazníka záväzné.
2.    Pre zabezpečenie plnohodnotných webhostingových služieb sa poskytovateľ stáva technickým správcom DNS záznamu pre doménové meno. V prípade zmeny DNS záznamu, alebo technického kontaktu domény, nie je ďalej poskytovateľ povinný prevádzkovať dohodnuté služby.
3.    Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť nepretržitú prevádzku domény zákazníka na základe objednávky služieb, tj. zabezpečí prístup účastníkov siete Internet k www stránkam zákazníka, zabezpečí prístup zákazníka k jeho e-mailovým schránkam, zabezpečí možnosť aktualizovať obsah www stránok prostredníctvom FTP a zabezpečí ďalšie služby, ktoré zodpovedajú objednanému webhostingovému programu.
4.    Poskytovateľ je oprávnený obmedziť alebo pozastaviť poskytovanie služieb, pokiaľ je ich poskytovanie znemožnené z dôvodov, majúcich pôvod v činnosti tretích osôb, alebo zásahu vyššej moci (napr. požiar, povodeň apod.), alebo z dôvodu poruchy na zariadení iných dodávateľov (napr. výpadky elektrickej energie, telekomunikačného spojenia atď.), ak týmto udalostiam nešlo objektívne zabrániť
5.    Poskytovateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie služieb na nevyhnutne dlhé obdobie, pokiaľ je toto prerušenie nutné z dôvodu údržby alebo opráv zariadení.
6.    Poskytovateľ sa zaväzuje vopred informovať zákazníka o skutočnostiach znemožňujúcich poskytovanie služieb, pokiaľ sú mu tieto skutočnosti vopred známe tak, aby mohol zákazník prijať nutné opatrenia. To sa týka plánovaných opráv a údržby, prerušenia dodávky elektrickej energie, rekonštrukcie inžinierskych sietí a pod. Upozornenie bude zverejnené na webových stránkach poskytovateľa, www.web2.sk. V prípade závažnejšej alebo dlhšie trvajúcej udalosti bude toto upozornenie zaslané na elektronickú adresu uvedenú na zákazníckom účte v Centre administrácie.
7.    Poskytovateľ zabezpečí dostatočné sieťové kapacity pre kvalitný prenos zákazníckych dát do siete internet. V prípade prekročenia mesačného prenosu je zákazníkovi ponúknutá zmena programu alebo obmedzenie prenosového pásma.
8.    Zákazník je povinný využívať poskytované služby v súlade s platnými právnymi predpismi a s týmito podmienkami.
9.    Zákazník sa zaväzuje využívať všetky služby poskytované poskytovateľom len na zákonné účely. Uchovávanie, prenos, alebo prezentácia akýchkoľvek informácií, dát, alebo materiálov, ktorých obsah je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, s verejným poriadkom, s dobrými mravmi, alebo so zásadami poctivého obchodného styku, je zakázaný.
10.    Pornografia a obchod so sexuálne orientovanou tématikou, alebo odkaz (link) na stránky s takýmto obsahom podlieha špeciálnym podmienkam a je nutné ho pred uverejnením konzultovať s Poskytovateľom. Bez predchádzajúcej konzultácie a povolenia poskytovateľa je zakázané takýto obsah na servery poskytovateľa umiestňovať.
11.    Poskytovateľ je oprávnený zverejňovať odkaz na stránku zákazníka ako svoju referenciu na svojich webových stránkach a iných reklamných materiáloch.
12.    Zákazník sa zaväzuje nešíriť informácie, ktoré by mohli poškodiť poskytovateľa, jeho dobré meno, alebo tretiu osobu a nepoužívať a nešíriť akékoľvek nástroje, alebo prostriedky, ohrozujúce bezpečnosť siete internet a dátovej siete poskytovateľa, alebo umožňujúce ich narušovanie.
13.    Zákazník je povinný rešpektovať autorské a iné práva tretích osôb, najmä práva duševného vlastníctva, ako napríklad práva k obchodnej firme, autorské práva k software, k filmovým, hudobným a fotografickým dielam alebo práva k ochranným známkam.
14.    Zákazník nie je oprávnený rozosielať prostredníctvom poskytovaných služieb žiadnu nevyžiadanú poštu - tzv. spam, alebo sprostredkovať rozosielanie nevyžiadanej pošty tretej strane. Pokiaľ to urobí, môže to byť dôvodom na prerušenie prevádzky služieb, alebo k okamžitému zastaveniu prístupu k zákazníkovmu poštovému účtu. Zákazník ďalej nie je oprávnený využívať poskytované služby na zasielanie hromadnej korešpondencie a hromadných obchodných e-mailov bez súhlasu poskytovateľa. Poskytovateľ je oprávnený obmedziť technickými prostriedkami množstvo a veľkosť odosielaných e-mailov a kedykoľvek zmazať bez upozornenia ešte neodoslané, opakujúce sa e-maily z jednej adresy, ktoré budú zaťažovať servery alebo obmedzovať služby pre ostatných používateľov.
15.    Zákazník sa zaväzuje, že do diskového priestoru vyhradeného k jednej prevádzkovanej doméne nebude umiestňovať súbory patriace k inej, komerčne využívanej prezentácii, resp. inej doméne, na ktorú sa potom bude explicitne odkazovať v rámci aliasingu či snahy o prevádzkovanie viacerých domén na jednom diskovom priestore pomocou skriptového presmerovania, teda tzv. “redirectom“.
16.    Zákazník je povinný nevyužívať poskytované služby spôsobom, ktorý by mohol spôsobiť preťaženie siete Internet alebo dátovej siete poskytovateľa, majúcim za následok zníženie rýchlosti prenosu dát, čiastočný, alebo úplný výpadok siete. Zákazníkovi prevádzkujúcemu program, ktorý oproti pôvodne objednanému programu využíva veľký objem systémových zdrojov virtuálnych serverov (napr. CPU, operačnú pamäť, diskový priestor apod.), bude daná možnosť prejsť na adekvátny program, za poplatok rozšíriť poskytované služby, alebo zodpovedajúcim spôsobom obmedziť využívanie systémových zdrojov na prijateľnú úroveň.
17.    Zákazník je povinný zabezpečiť obsah svojich stránok a kód aplikácií tak, aby ho nebolo možné zneužívať. Prevažne sa jedná o zabezpečenie ochrany proti automatom zneužívajúcim formuláre, plniacim databázy a proti phisingu a ďalším zneužívajúcim praktikám. Ak používa aplikácie tretích strán, je povinný vykonávať ich upgrade a v prípade nájdenia exploitu čo najskôr zabezpečiť zabránenie zneužitiu.
18.    Akékoľvek porušenie článkov 3.8 až 3.17, alebo akékoľvek iné jednanie, ktoré je možné spravodlivo označiť za zneužitie poskytovaných služieb zákazníkom, je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy a v takom prípade je poskytovateľ oprávnený okamžite obmedziť, alebo prerušiť poskytovanie služieb zákazníkovi a to aj bez predchádzajúceho oznámenia. Poskytovateľ obnoví poskytovanie služieb zákazníkovi na základe jeho žiadosti po zaplatení príslušného poplatku podľa platného cenníka poskytovateľa.
19.    Poskytovateľ je oprávnený, na základe vlastného uváženia, pri porušení bodov 3.16 a 3.17 presunúť aplikáciu/prezentáciu zákazníka do vyhradeného priestoru bez nutnosti prerušenia služieb. Zákazníkovi je nová služba vyúčtovaná podľa platného cenníka služieb.
20.    Poskytovateľ môže pre zabezpečenie služieb využívať ku kontrole software tretích strán, napríklad antivírusové riešenia, ktoré môžu automaticky opravovať či mazať časti zákazníckych prezentácií. V prípade zistenia nebezpečného obsahu môže poskytovateľ vykonávať manuálne úpravy v zákazníckom priestore.
21.    Za umiestnenie závadného obsahu podľa článkov 3.9 a 3.10 na server sa zákazník zaväzuje uhradiť bez výhrad Zmluvnú pokutu vo výške 3000,-  eur za poškodenie dobrého mena poskytovateľa. Za akékoľvek iné porušenie zmluvných podmienok podľa článku 3.14 uhradí zákazník poskytovateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 300,- eur za každé takéto porušenie.
22.    Poskytovateľ má právo zamietnuť sprevádzkovanie skriptu/komponentu bez ďalšieho vysvetlenia.
23.    Poskytovateľ sa zaväzuje nakladať s informáciami, ktoré o sebe uviedol zákazník plne v súlade s ustanoveniami zákona č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ je oprávnený poskytnúť uvedené informácie príslušným registračným autoritám a ďalším subjektom, pokiaľ je to nevyhnutné na plnenie podmienok zmluvy a v prípade dôvodného podozrenia, že spôsob využívania poskytovaných služieb zákazníkom by mohol naplniť skutkovú podstatu trestného činu, priestupku alebo iného správneho deliktu, tiež orgánom činným v trestnom konaní alebo príslušnému správnemu úradu.
24.    Zákazník týmto udeľuje počas trvania zmluvy poskytovateľovi oprávnenie zhromažďovať, spracovávať, uchovávať a používať údaje, ktoré o sebe uviedol zákazník, na účely informačných a účtovacích systémov poskytovateľa a na využitie v rámci marketingových akcií poskytovateľa, za účelom vývoja a zlepšenia služieb, informovania zákazníka o nových produktoch poskytovateľa a uvedenia v referenciách. Poskytovateľ je správcom osobných údajov zákazníka, uvedených v objednávke služieb v zmysle zák. č. 101/2000 Zb. Zároveň zákazník súhlasí s tým, že niektoré údaje, poskytnuté v súvislosti s objednávkou služieb, môžu byť verejne prístupné, napríklad pri zadaní dotazu na konkrétne doménové meno ako spracovaný výstup z databázy majiteľov registrovaných domén. V prípade meškania zákazníka s úhradou platby za využité služby o viac ako 3 mesiace je poskytovateľ oprávnený túto skutočnosť zverejniť. Zákazník si je vedomý, že v záujme zabezpečenia kvalitných služieb v oblasti webhostingu, môžu byť v prípade preukázateľne neuhradených poplatkov za služby a vyhýbania sa jednaniam o ich úhrade, jeho údaje poskytnuté ostatným poskytovateľom rovnakých či podobných služieb v tejto oblasti v Slovenskej republike. Zákazník výslovne súhlasí so zasielaním obchodných správ v zmysle zákona č. 480/2004 Zb., v znení neskorších predpisov, spoločnosťou EliteSolutions, s.r.o. na adresu jeho elektronickej pošty.
25.    Akékoľvek zmeny svojich identifikačných, fakturačných a kontaktných údajov je zákazník povinný  neodkladne aktualizovať. Zákazník je takisto povinný zmeny oznámiť príslušnej registračnej autorite.
26.    Zákazník je oprávnený požiadať o zmazanie svojho klientského účtu v prípade ukončenia využívania služieb poskytovateľa a za predpokladu neexistencie finančných záväzkov voči poskytovateľovi.
27.    Poskytovateľ je oprávnený v priebehu trvania zmluvy zmeniť tieto Zmluvné podmienky alebo cenník služieb. Takáto zmena bude oznámená zákazníkovi na elektronickú adresu, uvedenú na administratívnom účte zákazníka, a to najneskôr do 30 dní vopred, ako má zamýšľaná zmena nadobudnúť účinnosť. Pokiaľ zákazník nedoručí do 30 dní od tohto oznámenia poskytovateľovi písomnú výpoveď zmluvy o poskytovaní služieb, považuje sa toto za súhlas s novým znením zmluvných podmienok alebo cenníka služieb poskytovateľa. Toto oznámenie sa netýka zavedenia nových programov a služieb poskytovateľa.

 

4.    Poplatky za služby a platobné podmienky

1.    Zákazník je povinný platiť príslušné poplatky za služby podľa aktuálneho platného cenníka najneskôr do dátumu splatnosti, uvedeného na výzve k platbe.
2.    Poskytovateľ zašle zákazníkovi na základe jeho objednávky výzvu k platbe na elektronickú adresu, uvedenú v o fakturačnom kontakte, vždy na začiatku príslušného fakturačného obdobia, ktorého sa výzva k platbe týka.
3.    Výzva k platbe, zaslaná prostredníctvom elektronickej pošty obsahuje všetky údaje potrebné na vykonanie úhrady za objednané služby. Zákazník uznáva takto zaslanú výzvu k platbe za podklad na úhradu a obe Zmluvné strany považujú tento spôsob zaslania za celkom transparentný a zaväzujú sa rešpektovať ho rovnako, ako by táto výzva k platbe bola zaslaná v tlačenej podobe. Vyššie uvedený postup nevylučuje možnosť zaslať výzvu k platbe poštou, čo je spoplatnené podľa cenníka.
4.    Vady v nesprávne vyúčtovaných platbách za služby môže zákazník uplatniť do 10 dní po doručení výzvy k platbe. V opačnom prípade uznáva zákazník úplne výšku predpísanej čiastky ako svoj záväzok voči poskytovateľovi a to najmä preto, že poskytovateľ začal poskytovať službu okamžikom prijatia a autorizácie objednávky.
5.    Za deň splnenia peňažného záväzku je považovaný deň vyhodnotenia platby technickými systémami poskytovateľa alebo nasledujúci pracovný deň po pripísaní platby v prospech účtu poskytovateľa, alebo deň zaplatenia v hotovosti v sídle poskytovateľa za predpokladu, že boli dodržané údaje: čiastka a identifikácia platby (variabilný symbol) a v prípade bankového prevodu aj účet uvedený na výzve k úhrade. Zákazník dostane do 15 dní od prijatia platby riadny elektronický daňový doklad na fakturačný e-mail.
6.    Zákazník výslovne súhlasí so zasielaním daňových dokladov v elektronickej forme, podpísaných zaručeným elektronickým podpisom, vydaným niektorou z akreditovaných certifikačných autorít.
7.    V prípade neuhradenia poplatkov v stanovenom období má poskytovateľ právo prerušiť poskytovanie služieb. Poskytovateľ obnoví poskytovanie služieb až po plnej úhrade dlžnej čiastky a zaplatení poplatku za znovuobnovenie služieb podľa aktuálneho cenníka poskytovateľa.
8.    Neuhradením pravidelných poplatkov Zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a zákazníkom nezaniká a nie je uzatváraný ani účet zákazníka. Poskytovateľ má právo využiť všetky zákonné prostriedky k vymoženiu takto vzniknutého nároku.
9.    Prípadné upomienky k úhrade zasiela poskytovateľ prostredníctvom elektronickej pošty, pričom každá upomienka je zmluvnými stranami považovaná za pokus o zmier podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky. Zmluvné strany tento spôsob zaslania upomienky považujú za transparentný a zaväzujú sa ho rešpektovať rovnako ako by bol vykonaný v tlačenej podobe. Vyššie uvedený postup nevylučuje možnosť zaslať upomienku poštou.
10.    Poskytovateľ je oprávnený účtovať zákazníkovi Zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z neuhradených záväzkov zákazníka za každý deň omeškania s vyúčtovanými platbami za objednané služby.
11.    Obmedzenie alebo prerušenie poskytovania služieb zo strany poskytovateľa v dôsledku porušenia povinností zákazníka podľa týchto zmluvných podmienok nezbavuje zákazníka povinnosti platiť pravidelné platby v súlade s aktuálnym cenníkom poskytovateľa.
12.    Poskytovateľ umožňuje zákazníkovi, ktorý riadne objednal a tiež zaplatil cenu novej služby na základe výzvy k platbe, aby najneskôr do tridsiatich dní od objednania službu písomne vypovedal (písomná forma je splnená tiež zaslaním e-mailu poskytovateľovi). V takom prípade poskytovateľ zákazníkovi vráti uhradenú cenu podľa vystavenej výzvy a to do dvadsiatich dní od doručenia výpovede služby poskytovateľovi. Pokiaľ poskytovateľ so zriadením a prevádzkou služby mal zrejmé náklady, je vykonané vyúčtovanie a zníženie vrátenej čiastky. Na služby ponúkané v akciách a po uplynutí tridsaťdňovej lehoty odo dňa objednania už zákazník nie je oprávnený službu podľa tohto bodu vypovedať a požadovať vrátenie uhradených finančných prostriedkov.

 

5.    Zodpovednosť zmluvných strán a náhrada škody

1.    Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné zamietnutie registrácie doménového mena príslušnou registračnou autoritou. Poskytovateľ ďalej nenesie zodpovednosť za uvoľnenie doménového mena k registrácii tretej osobe pri včasnom neuhradení udržiavacích poplatkov zákazníkom alebo pri nedodržaní pravidiel a podmienok uvedených v bode 3.1.
2.    Zákazník plne zodpovedá za správnosť a úplnosť všetkých údajov uvedených v objednávke služieb a za včasné oznámenie akýchkoľvek zmien týchto údajov poskytovateľovi a príslušným registračným autoritám. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné nedorozumenia vzniknuté porušením tejto oznamovacej povinnosti, a to najmä za nedorozumenia vzniknuté pri komunikácii medzi zákazníkom a poskytovateľom prostredníctvom elektronickej adresy zákazníka. Zákazník plne nesie následky toho, že adresa, na ktorú mu budú poskytovateľom zasielané dôležité informácie, už nie je aktuálna.
3.    Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za obsah a využitie objednaných služieb, najmä za akékoľvek jednanie zákazníka, ktoré by bolo porušením článkov 3.8 až 3.16 týchto zmluvných podmienok alebo v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky, s normami príslušných orgánov Európskej únie, Európskych spoločenstiev, Európskeho hospodárskeho spoločenstva, pokiaľ sa na základe pristúpenia Slovenskej republiky k Európskej únii priamo aplikujú tiež na teritórium Slovenskej republiky. Zákazník plne zodpovedá za to, že obsah všetkých informácií, údajov a dát, umiestnených na virtuálnom servery zákazníka, nie je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, s verejným poriadkom, s dobrými mravmi alebo so zásadami poctivého obchodného styku.
4.    Zákazník berie na vedomie, že komunikácia prostredníctvom siete Internet nie je úplne bezpečná a že prenášané údaje môžu byť napadnuté alebo stratené a že existujú alebo môžu existovať určité aplikácie, prostredníctvom ktorých môžu tretie osoby získať prístup ku koncovému zariadeniu zákazníka, resp. k informáciám a dátam, ktoré nie sú verejne prístupné. Poskytovateľ nezodpovedá za akékoľvek škody vyplývajúce z takéhoto prístupu tretej osoby ku koncovému zariadeniu zákazníka a neverejným údajom ani za používanie vyššie uvedených aplikácií zákazníkom.
5.    Zákazník je oboznámený, že používanie, kontrola, údržba a opravy dátovej siete a iných zariadení poskytovateľa môže viesť k výpadku objednaných služieb a prípadne k strate dát zákazníka aj napriek tomu, že sú zákazníkove dáta pravidelne zálohované. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu dát.
6.    Poskytovateľ nezodpovedá za prerušenie alebo obmedzenie poskytovania služieb v dôsledku konania tretích osôb, zásahu vyššej moci alebo z dôvodu poruchy na zariadení iných dodávateľov (napr. výpadky elektrickej energie, telekomunikačného spojenia atď.).
7.    Zákazník sa zaväzuje uhradiť všetku škodu spôsobenú poskytovateľovi porušením ktoréhokoľvek ustanovenia týchto zmluvných podmienok, a to skutočnú škodu, ako aj ušlý zisk.

 

6.    Reklamácie a odstraňovanie porúch a závad

1.    Zákazník je povinný oznámiť poskytovateľovi obmedzenia, prerušenia poskytovania objednaných služieb, alebo iné závady na strane poskytovateľa okamžite po ich zistení.
2.    Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť závady na svojej strane, pokiaľ znemožňujú zákazníkovi využívať objednané služby, do 72 hodín od doručenia ich oznámenia poskytovateľovi, pokiaľ mu v tom nebránia objektívne príčiny.
3.    Náklady na odstránenie závad nesie poskytovateľ s výnimkou prípadov, keď závadu spôsobil zákazník sám, alebo bola spôsobená poruchou na jeho koncovom zariadení. V takom prípade je zákazník povinný uhradiť poskytovateľovi náklady na odstránenie závady podľa aktuálneho platného cenníka poskytovateľa.
4.    V prípade, že sa zákazník domnieva, že poskytované služby svojim rozsahom, kvalitou alebo cenou nezodpovedajú podmienkam a preto vykazujú vady, je oprávnený príslušné práva z zodpovednosti za tieto vady písomne uplatniť u poskytovateľa, a to dopisom, faxom alebo e-mailom, bez zbytočného odkladu po ich zistení.
5.    Uplatnenie reklamácie podľa predchádzajúceho článku nemá vplyv na výšku a splatnosť pravidelných mesačných poplatkov.
6.    Reklamáciu poskytovateľ vybaví v primeranej lehote podľa jej zložitosti a prípadnej technickej alebo administratívnej náročnosti.
7.    Poskytovateľ sa zaväzuje vrátiť používateľovi 1/30 mesačného poplatku za každý deň, v ktorom mu neposkytne služby dlhšie než 6 hodín dohodnutým spôsobom. V prípade, že v priebehu kalendárneho mesiaca bolo 7 a viac dní, v ktorých nebola dlhšie než 4 hodiny poskytnutá služba dohodnutým spôsobom, má používateľ nárok na plné vrátenie celého mesačného poplatku. Poplatky sa vracajú len na základe písomnej reklamácie služieb používateľom, ktorá je doručená poskytovateľovi do 30 dní odo dňa, kedy služba nebola poskytnutá dohodnutým spôsobom. Poplatky sa vracajú formou ich odrátania z najbližšej platby používateľa, alebo navýšením obdobia pre využívanie služieb.

 

7.    Trvanie, zmeny a zánik zmluvy

1.    Zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
2.    Zmluva môže byť menená na základe žiadosti zákazníka v súlade s aktuálnou ponukou služieb poskytovateľa alebo postupom uvedeným v týchto zmluvných podmienkach.
3.    Zákazník nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu poskytovateľa previesť alebo postúpiť práva a povinnosti, vyplývajúce zákazníkovi zo zmluvy, na tretiu osobu.
4.    Zákazník i poskytovateľ sú oprávnení zmluvu vypovedať bez udania dôvodu. Výpoveď môže byť zákazníkom podaná najskôr po uplynutí 3 kalendárnych mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy a musí byť poskytovateľovi doručená písomne dopisom, faxom alebo e-mailom.
5.    Výpovedná lehota je jeden kalendárny mesiac a začína plynúť 1. dňom kalendárneho mesiaca, nasledujúceho po dni, kedy bola písomná výpoveď doručená druhej strane.
6.    Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade porušenia zmluvných podmienok zákazníkom. Odstúpenie od zmluvy je účinné zaslaním odstúpenia poskytovateľa na elektronickú adresu zákazníka.
7.    Počas plynutia výpovednej lehoty je poskytovateľ oprávnený účtovať zákazníkovi pravidelné poplatky za služby popr. iné poplatky podľa tejto zmluvy a aktuálne platného cenníka služieb poskytovateľa a zákazník je povinný tieto poplatky riadne platiť.
8.    Zmluva automaticky zaniká, pokiaľ Zákazník počas 2 rokov nevyužíva žiadnu službu u poskytovateľa a nemá žiadnu doménu na svojom účte. Zánik zmluvy nemá vplyv na nárok poskytovateľa na úhrady všetkých dlžných čiastok za objednané a využívané služby.

 

   Záverečné ustanovenia

1.    Zmluva medzi zákazníkom a poskytovateľom nadobúda platnosť a účinnosť okamžikom potvrdenia objednávky služieb zákazníkom najmä prostredníctvom siete Internet, prípadne osobne, alebo telefonicky.
2.    V súlade s ustanovením §262 odst.1 obchodného zákonníka sa strany dohodli, že ich Zmluvný vzťah a spory z neho vzniknuté sa budú riadiť obchodným zákonníkom.
3.    Tieto Zmluvné podmienky nahradzujú v plnom rozsahu všetky predchádzajúce Zmluvné podmienky vzťahujúce sa k službám poskytovateľa.
4.    Pokiaľ je v podmienkach bod, ktorý je v rozpore so zákonom, platí ustanovenie zákona. Ostatné body zmluvy zostávajú týmto nedotknuté.
5.    Tieto Zmluvné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1. 1. 2010

 

Last Updated on Wednesday, 04 August 2010 10:15